Líšťany - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Nařízení č.3/2002, kterým se vydává místní program snižování emisí

      Obec Líšťany
     ----------------------------------------------
     Nařízení č.3/2002,kterým se vydává místní program snižování emisí

Zastupitelstvo obce Líšťany se rozhodlo dne 5.8.2002 vydat podle § 102 odst.2 písm.d) a odst.4 zákona č.128/2000.,o obcích(obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a § 6 odst.6 zákona č.86/2002 Sb.,o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů,vydat toto nařízení:

             Část první
               Obecná ustanovení
         Čl.1
        Předmět a působnost  nařízení
1)Nařízení stanoví podmínky pro ochranu ovzduší na území obce Líšťany
2)Nařízení je závazné pro fyzické a právnické osoby provádějící činnost,která 
   souvisí s ochranou ovzduší.


     Část druhá
           Čl.2
          Ochrana ovzduší
1)Topidla na tuhá paliva lze používat pouze pro spalování schváleného 
   paliva.Každý vlastník nebo uživatel nemovitosti je povinen udržovat topidla na 
   tuhá paliva v bezvadném stavu,aby nedocházelo k nedokonalému  
   spalování(dodržovat přípustnou tmavost kouře a pachové číslo),a tím k 
   znečišťování ovzduší
2)Zakazuje se spalování jekéhokoliv komunálního odpadu zvlášťě plastových 
   obalů v lokálních topidlech i na otevřeném ohništi
3)Zakazuje se spalování hnědého uhlí energetického,lignitu,uhelných 
   kalů,proplástek:Jedná se o méně kvalitní paliva s vyšším obsahem síry a 
   příměsí dalších látek,které mají při jejich spalování nepříznivý vliv na kvalitu 
   ovzduší


4)Spalování rostlinných materiálů na otevřeném ohništi lze provádět
a)v suchém stavu
b)v době kdy denní teploty nepřesáhly 18°C
c)v době kdy není zhoršená kvalita ovzduší(zhoršená kvalita ovzduší bude 
   aktuálně vyhlašována místním rozhlasem)
                   Čl.3
 Při modernizaci vytápění provádět instalaci topidel pouze na vytápění ekologickými palivy:plyn,obnovitelné zdroje např.dřevo,bioplyn a tekutá paliva s obsahem síry do 0,1% obsahu síry
                   Čl.4
 Zahřívání naftových motorů nákladních vozidel chodem naprázdno nelze provádět v zastavěné části obce vyjma vozidel IZS
                   Čl.5
                Sankce
 Porušení tohoto nařízení bude postihováno podle obecně závazných předpisů

             Část třetí
   Ustanovení přechodná a závěrečná
                 Čl.6
                Kontrolní činnost
 Dohled nad dodržováním ustanovení tohoto  nařízení provádí obecní úřad Líšťany
                 Čl.7
            Zrušovací ustanovení
 Tímto nařízením se zrušuje čl.11 odst.4 vyhlášky č.2/94
                    Čl.8
                       Účinnost
 Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1.10.2002


Milan Líšťanský     Miroslav Protiva
místostarosta obce     starosta obce

vyvěšeno:6.8.2002
sejmuto:22.8.2002

 

Datum sejmutí: 4. 7. 2011 Zodpovídá: Protiva